Ken Light - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

"Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" Minulý týden se s námi výtečný fotograf a umělecKEN SCHLES podělil o svou radu a dnes mám to potěšení a čest přívítat mezi námi dalšího skvělého fotografa, představit vám jej a podělit se o jeho oči-otevírající odpověď. Jeho jméno je Ken Light:

KEN LIGHT je profesionální fotograf s více než 40 lety praxe v oboru a profesor na UC Berkeley Graduate School of Journalism. Specializuje se na pomoc společnosti skrze černobílou fotografii neboli sociální dokumentární fotografii a mezi jeho projekty vždy ukončené tištěnou publikací najdeme: Valley of Shadows & Dreams (2012), Coal Hollow (2005), Texas Death Row (1997), Delta Time (1995), To The Promised Land (1988), With These Hands (1986) a In The Fields (1982).

Na svou fotografickou cestu se vydal už jako dítě, kdy mu otec, vášnivý dokumentarista své rodiny, svěřil 35mm fotoaparát a když se Ken Light pouštěl do experimentů v temné komoře ve sklepě jeho kamaráda. A jako fotograf se prosadil roku 1969, kdy se v průběhu života na vysoké škole UC Berkeley aktivně podílel na dokumentování protestů a jiných projevů nespokojenosti amerických občanů s tehdejšími politickými rozhodnutími. Jeho fotografie již tehdy vycházely v alternativních novinách a časopisech a mnohé z nich se staly podkladem plakátů, nebo ilustrativním materiálem knih.

Jeho tvorba je vždy založená na silném příběhu odehrávajícím se ve Spojených Státech, vždy černobílá a vždy dechberoucí.

Roku 2000 a ještě jednou roku 2010 Smithsonian Institution Press publikoval knihu pro fotografy s názvem Witness In Our Time: The Lives of Social Documentary Photographers, jíž Ken napsal a která byla zařazena do sylabu kurzů dokumentární fotografie mnohých vysokých škol a univerzit napříč USA.

Fotografie vystavoval na více než 200 solo a skupinových výstavách, instituce jako International Center for Photography, Oakland Museum of California, San Jose Museum of Modern Art, Visual Studies Workshop, Visa pour L’image Perpignan (Francie), International Fotoage (Německo), S.E. Museum of Photography a Smith College představily jeho fotografie široké veřejnosti a San Francisco MOMA, the Houston Museum of Fine Arts, the International Center of Photography and the American Museum of Art at the Smithsonian, Library of Congress, Helmut Gernsheim Collection a mnoho soukromých sběratelů je zařadili do svých sbírek.

Své zkušenosti a nabytou moudrost však Ken Light nepředává pouze prostřednictvím knih a fotografií, a tak např. roku 2012 učil jako hostující profesor na Columbia University Graduate School of Journalism. A dále se učil workshopy na The ICP in New York City, The Missouri Photo Workshop, S.F. Art Institute a The School for Photographic Studies v Praze a Baltimoru.

Do dnešního dne získal mnohá ocenění, granty reprezuntuje jej agentura Contact Press Images v New York City a jeho odpověď na naší otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" zní:

Před desítkami let jsem se jako mladý fotograf vydal pracovat na fotografickém projektu továrny v rolnické oblasti Apalačského pohoří. Měla tři podlaží a byla postavena v průběhu americké Velké deprese. Okna byla zakryta za desítky let nahromaděnou špínou a dělníci pracovali na již tehdy zastaralých mašinách stříhajících kůži, sešívajících boty, lepících podrážky a balících stovky dokončených bot každý den. Několik měsíců jsem strávil procházením se po podlažích továrny, zatímco jsem pozoroval, mluvil s dělníky a fotografoval ve snaze zachytit život pracující vrstvy a jejich produkci. Pouze zřídka jsem vyšel z továrny ven. Svůj film jsem vyvolával každý týden a pokaždé jsem si sedl k náhledům fotografií (contact sheet).

Po několika měsících jsem si byl jistý, že jsem již všechno viděl a že tam dále nemám co fotografovat. Samotná měsíce strávené mezi čtyřmi stěnami mi byly darem pro vidění a odhalování, ale potřeboval jsem pauzu, a tak jsem svůj sebou zadaný projekt opustil. O měsíc později jsem si však uvědomil, že tam toho je více k vidění a že se musím začít dívat jinak, abych se fotograficky posunul dál. Vrátil jsem se. Z měsíců se stal rok a na konci mé cesty jsem si uvědomil, že život v uzavřeném prostředí mě donutil vidět, růst, být tpělivý a nenechat ze zmást představou, že už jsem vše viděl, neboť pokaždé se dá vytvořit nová lepší fotografie. Tato lekce inspirovala všechny mé nadcházející projekty.

Pro více informací o dnešním skvělém fotografovi a pro více jeho dechberoucích fotografií navštivte: kenlight.com.


the-best-foto-thing-odcloneno.png

Every Tuesday some of best photographers in today's world share their deepest secret regarding their careers in photography. "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is the question everyone of them is asked however their answers are always unique. For exmaple last week an amazing photographer and artist KEN SCHLES shared his amazing piece of advice with us and today I'm pleased as well as honored to introduce Ken Light, another great photographer, to you:

KEN LIGHTis a professional photographer with more than 40 years of experience in the photography industry and a professor and curator of the Center for Photography at the UC Berkeley Graduate School of Journalism. His specialty is changing the world through his photography i.e. social documentary photography and among his projects, all finished by a book publication, we can find titles such as Valley of Shadows & Dreams (2012), Coal Hollow (2005), Texas Death Row (1997), Delta Time (1995), To The Promised Land (1988), With These Hands (1986) a In The Fields (1982).

He started his photography journey as a young boy when his father, a passionate documentarist of the Light family, entrusted a 35mm camera and when Ken and his childhood friend started to experiment at his friend's home basement darkroom with Tri-X and some basic darkroom chemicals. As a photographer Ken Light has established himself in the year of 1969, during his school years at Berkeley, when he started to actively document the frustration of American citizens with the political atmosphere in their country. His photographs have been published on regular basis in alternative newspapers, magazines and many of them were used for posters and several books.

Light's work is always based on a strong story happening in the United States, always black and white, always breathtaking.

In 2000 and once more in 2010 the Smithsonian Institution Press published a text Ken Light wrote for photographers and anyone interested in social documentary Witness In Our Time: The Lives of Social Documentary Photographers which several Universities and Colleges picked and to this day use in their documentary photo programs all over the USA and in Turkey as well.

His photographs have already been shown in more than 200 solo and group exhibitions, institutions such as the International Center for Photography, Oakland Museum of California, San Jose Museum of Modern Art, Visual Studies Workshop, Visa pour L’image Perpignan (Francie), International Fotoage (Německo), S.E. Museum of Photography and Smith College introduced his work to wide range of people and San Francisco MOMA, the Houston Museum of Fine Arts, the International Center of Photography and the American Museum of Art at the Smithsonian, Library of Congress, Helmut Gernsheim Collection and many privite collectors continue including his photography in their own collections.

Ken Light is not sharing his experience and wisdom only though his books and photographs and therefore in the year of 2012 students of the Columbia University Graduate School of Journalism were enjoying his lectures as well as workshop students at The ICP in New York City, The Missouri Photo Workshop, S.F. Art Institute and The School for Photographic Studies v Prague a Baltimore did before them.

Till this day he's received numerous awards, grants. Currently is represented by Contact Press Images in New York City and his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

Decades ago, as a young photographer I embarked on a in-depth project to photograph a factory in rural Appalachia. It was three floors and had been built during the American great depression. The windows were covered with decades of grime, and the workers worked on what then seemed like ancient machines, cutting leather, stitching shoes, gluing soles and packing hundreds of shoes each day. I spend a few months, everyday walking the factory floor, watching, talking and shooting photographs, trying to capture this working class life and their production. Only occasionally did I venture outside the plant. I developed the film and sat with the contacts each week.

After a few months I was sure I had seen everything and there was nothing more to capture. I had spent months between four walls and that by itself was a great gift, to keep seeing and discovering. But I needed a break, so I took a leave from my self-assigned project. A month later, I came to realize that there was more to see, and that I needed to see in a new way, to push myself photographically. I went back. Months then turned into a year and at the end of this journey I realized that being stuck in a confined space made me really see, to be patient, to grow, and to not give in to thinking that I had seen it all, as there is always one more photo, better that the rest, to be made. It was a lesson that has informed most of my projects.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit kenlight.com.